Link lub cytat. https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/578
Tytuł: Забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення
Inne tytuły: Ensuring rational use of agricultural lands
Autorzy: Леськів, Наталія Ярославівна
Słowa kluczowe: аспекти сучасного стану використання земельних ресурсів
aspects of the current state of land resource use
склад сільськогосподарських угідь
composition of agricultural land
економічні та екологічні показники ефективності розробленого проекту землеустрою.
economic and environmental performance indicators of the developed land management project.
Data wydania: 2022
Wydawca: Львівський національний університет природокористування
Cytat: Забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Леськів Н.Я. – Кваліфікаційна робота. Кафедра землеустрою. Дубляни, Львівський НУП, 2022. 80 с. текстової частини, 20 таблиць, 7 рисунків, 33 джерела, 2 арк. граф. част. формату А0 представлені у мультимедійній презентації.
Abstract: Завдання кваліфікаційної роботи полягає у дослідженні теоретичних й практичних аспектів сучасного стану використання земельних ресурсів регіону та обґрунтуванні основних напрямів їх ефективного і раціонального використання. Висвітлено теоретичні основи ефективності використання земельних ресурсів. Дано оцінку існуючого стану та ефективності використання земель ТзОВ «Галичина-Захід» і обґрунтовано проектні пропозиції щодо організації їх раціонального використання. Встановлено проектний склад сільськогосподарських угідь, запропоновано нову структуру посівних культур. На території ріллі запроектовано еколого-економічно обґрунтовані сівозміни: ґрунтозахисну сівозміну площею 180,1; кормову сівозміну площею 251,1 га; польову сівозміну площею 568,1 га. Розраховано економічні та екологічні показники ефективності розробленого проекту землеустрою. Запропоновано фактори підвищення ефективності використання земельних ресурсів. Розглянуті питання охорони праці та охорони навколишнього середовища.The task of the qualification work consists in researching the theoretical and practical aspects of the current state of the use of land resources in the region and substantiating the main directions of their effective and rational use. The theoretical foundations of the effectiveness of the use of land resources are highlighted. An assessment of the existing state and effectiveness of the use of the lands of Halychyna-Zakhid LLC is given, and project proposals for the organization of their rational use are substantiated. The design structure of agricultural land was established, and a new structure of crops was proposed.On the territory of arable land, ecologically and economically justified crop rotations are designed: soil protective crop rotation with an area of ​​180.1; fodder crop rotation with an area of ​​251.1 ha; field crop rotation with an area of ​​568.1 ha. The economic and environmental performance indicators of the developed land management project were calculated. Factors for increasing the efficiency of the use of land resources are proposed. Considered issues of labor protection and environmental protection.
Opis: Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/578
Występuje w kolekcjach:ОС «Магістр» / Master's degree

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
Леськів_mag (1).pdfКваліфікаційна робота2,75 MBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi